Sunday, July 05, 2015

PEMANAH UTAMA Al BADR
Pemanah Utama (Barisan Tengah - Depan)
1. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttolib RadhiyALLAHu Anhu (Amir Fi Amaama)
2. Sayyidina Ali bin Abu Tholib KaramALLAHu Wajhah
3. Sayyidina Sa’ad bin Abi Waqqas RadhiyALLAHu Anhu
4. Abdullah bin Jahsyi RadhiyALLAHu Anhu
5. Al-Zubair bin al-Awwam RadhiyALLAHu Anhu
6. Abu Ayyub bin Khalid al-Ansari RadhiyALLAHu Anhu
7. Abdullah bin Mas’ud RadhiyALLAHu Anhu
8. Talhah bin ‘Ubaidillah RadhiyALLAHu Anhu
9. Amru bin Iyas RadhiyALLAHu Anhu
10. Zaid bin Harithah RadhiyALLAHu Anhu
11. ‘Ukasyah bin Muhsin RadhiyALLAHu Anhu
12. Umair bin Abi Waqqas RadhiyALLAHu Anhu
13. Al-Miqdad bin ‘Amru RadhiyALLAHu Anhu
14. Al-Arqam bin Abi al-Arqam RadhiyALLAHu Anhu
15. Ammar bin Yasir RadhiyALLAHu
16. Amru bin Suraqah RadhiyALLAHu Anhu
17. Aqil bin al-Bukair RadhiyALLAHu Anhu
18. Al-Nu’man bin Malik bin Tha’labah RadhiyALLAHu
19. Qatadah bin Nu’man bin Zaid RadhiyALLAHu
20. Abdullah bin Rawahah RadhiyALLAHu Anhu
21. Abdullah bin Umair RadhiyALLAHu Anhu
Pemanah Sayap Kanan
1. Muaz bin Jabal bin Amru bin Aus RadhiyALLAHu Anhu (Amir Fi Yamiin)
2. ‘Utban bin Malik bin Amru bin al-Ajlan RadhiyALLAHu Anhu
3. Sa’ad bin Suhail bin Abdul Asyhal RadhiyALLAHu Anhu
4. Hilal bin al-Mu’alla al-Khazraj RadhiyALLAHu Anhu
5. Suhail bin Wahab bin Rabi’ah RadhiyALLAHu Anhu
6. Thabit bin Huzal bin Amru bin Qarbus RadhiyALLAHu Anhu
7. Abu Ubadah Sa’ad bin Uthman RadhiyALLAHu Anhu
8. Ar-Rabi’ bin Iyas bin Amru bin Ghanam RadhiyALLAHu Anhu
9. Harithah bin Suraqah bin al-Harith RadhiyALLAHu Anhu
10. Abdullah bin Qais bin Khalid RadhiyALLAHu Anhu
11. Al-Mujazzar bin Ziyad bin Amru RadhiyALLAHu Anhu
12. Auf bin al-Harith bin Rifa’ah RadhiyALLAHu Anhu
13. Nahhab bin Tha’labah bin Khazamah RadhiyALLAHu
14. Abdullah bin Qais bin Sakhr bin Haram RadhiyALLAHu Anhu
15. Utbah bin Rabi’ah bin Khalid RadhiyALLAHu Anhu
16. Abu Dujanah Sima’ bin Kharasyah RadhiyALLAHu Anhu
17. Al-Munzir bin Amru bin Khunais RadhiyALLAHu Anhu
18. Abu Usaid bin Malik bin Rabi’ah RadhiyALLAHu Anhu
19. Malik bin Mas’ud bin al-Badan RadhiyALLAHu Anhu
20. Abu Rabbihi bin Haqqi bin Aus RadhiyALLAHu Anhu
21. Ka’ab bin Humar al-Juhani RadhiyALLAHu Anhu
Pemanah Sayap Kiri
1. An-Nu’man bin Yasar RadhiyALLAHu Anhu (Amir Fi Yasar)
2. Ziyad bin Amru RadhiyALLAHu Anhu
3. Dhamrah bin Amru RadhiyALLAHu Anhu
4. Amru bin Tha’labah bin Wahb bin Adi RadhiyALLAHu Anhu
5. Khirasy bin al-Shimmah bin Amru RadhiyALLAHu Anhu
6. Al-Hubab bin al-Munzir bin al-Jamuh RadhiyALLAHu Anhu
7. Umair bin al-Humam bin al-Jamuh RadhiyALLAHu Anhu
8. Jubair bin Iyas bin Khalid RadhiyALLAHu Anhu
9. Abdullah bin Amru bin Haram RadhiyALLAHu Anhu
10. Muaz bin Amru bin al-Jamuh RadhiyALLAHu Anhu
11. Suraqah bin Amru bin ‘Atiyyah RadhiyALLAHu Anhu
12. Jabir bin Khalid bin Mas’ud RadhiyALLAHu Anhu
13. ‘Uqbah bin Amir bin Nabi bin Zaid RadhiyALLAHu Anhu
14. Hubaib bin Aswad RadhiyALLAHu Anhu
15. Ubay bin Ka’ab bin Qais RadhiyALLAHu Anhu
16. Umair bin al-Harith bin Labdah RadhiyALLAHu Anhu
17. Basyir bin al-Barra’ bin Ma’mur RadhiyALLAHu Anhu
18. An-Nu’man bin Amru bin Rifa’ah RadhiyALLAHu Anhu
19. Anas bin Muaz bin Anas bin Qais RadhiyALLAHu Anhu
20. Abdullah bin al-Jaddi bin Qais RadhiyALLAHu Anhu
21. Abdullah bin Ka’ab bin Amru RadhiyALLAHu Anhu
Pemegang Panji
Sayyidina Mus’ab bin Umair bin Hasyim RadhiyALLAHu Anhu
Ya Haq.....

No comments:

Pesanan Tuan Guru Presiden

Akhirul kalam , lazimilah pesan Tuan Guru Presiden: " Banyakkan membaca al-Quran, bukannya FB " "Ramadhan Kareem" ...